رزمی و کاراتهرزمی و کاراتهشنبه 9 مرداد 1400بی‌شک هیچ ورزشی در دنیا به اندازه ورزش‌های رزمی دارای فلسفه، قاعده، اصول و هدف نمی‌باشد...
کمربند مشکی دان ۳ کاراتهکمربند مشکی دان ۳ کاراتهپنجشنبه 14 مرداد 1400کمربند مشکی دان ۳ کاراته سبک وادوریو
2 نتیجه