ثبت اختراع سامانه شکستن حصر دشمن

ثبت اختراع سامانه شکستن حصر دشمن
مرکز مالکیت معنوی - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور