مقام اول جشنواره ملی رایانه‌ای ایران

مقام اول جشنواره ملی رایانه‌ای ایران
مسابقات جهانی سازمان ملل - جایزه دست‌آوردهای رایانه‌ای علی | پنجشنبه 14 مرداد 1400