کمربند مشکی دان ۳ کاراته

کمربند مشکی دان ۳ کاراته
فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران علی | پنجشنبه 14 مرداد 1400