کمربند مشکی دان ۳ کاراته

کمربند مشکی دان ۳ کاراته
فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران