دانش آموخته علوم کامپیوتر

دانش آموخته علوم کامپیوتر
دانشگاه آنلاین استنفورد آمریکا